برای امکانات بیشتر، لطفا وارد حساب کاربری شوید

خطای ۴۲۹

تعداد درخواست های شما بیش از حد مجاز است


برای رفع این خطا چه باید کرد؟

چند دقیقه صبر کنید و مجدد صفحه را باز کنید، همچنین در صورتی که در مرورگر خود صفحات باز فراوانی دارید آنها را ببندید و اگه همچنان با این مشکل روبرو می شوید با سفرمارکت داخلی ۳ تماس بگیرید.