برای امکانات بیشتر، لطفا وارد حساب کاربری شوید

کی بهتر از تو

با توجه به اینکه تعدادی زیادی از دوستان و همکاران درخواست دریافت بنرهای تبلیغاتی سفرمارکت را داشتن تا در رسانه های خود و در سایزهای متفاوتی قرار دهند و همچنین با توجه به تغییرات زیاد طرح های تبلیغاتی و همچنین هوشمندسازی بنرها، تصمیم گرفتیم تا در این صفحه بنرهای تبلیغاتی سفرمارکت را در سایزهای مختلف به همراه کد آن قرار دهیم تا شما با قرار دادن آن کد دیگه نیاز نباشه مدام بنرها را تغییر دهید زیرا با تغییر ما آنها به صورت خودکار به روز خواهند شد و کی بهتر از شما که ما بنرهای سفرمارکت را در رسانه اون قرار بدیم. برای این کار فقط کافیه سایز بنر مورد نیاز را انتخاب و کد آن را کپی و در سایت خود قرار بدین.

سفر مارکت در یک نگاه

با توجه به اینکه تعدادی زیادی از دوستان و همکاران درخواست دریافت بنرهای تبلیغاتی سفرمارکت را داشتن تا در رسانه های خود و در سایزهای متفاوتی قرار دهند و همچنین با توجه به تغییرات زیاد طرح های تبلیغاتی و همچنین هوشمندسازی بنرها، تصمیم گرفتیم تا در این صفحه بنرهای تبلیغاتی سفرمارکت را در سایزهای مختلف به همراه کد آن قرار دهیم تا شما با قرار دادن آن کد دیگه نیاز نباشه مدام بنرها را تغییر دهید زیرا با تغییر ما آنها به صورت خودکار به روز خواهند شد و کی بهتر از شما که ما بنرهای سفرمارکت را در رسانه اون قرار بدیم. برای این کار فقط کافیه سایز بنر مورد نیاز را انتخاب و کد آن را کپی و در سایت خود قرار بدین.

970 × 250 اندازه
<div id="sm-970250"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-970250"></script></div>
کپی کردن
800 × 400 اندازه
<div id="sm-800400"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-800400"></script></div>
کپی کردن
728 × 90 اندازه
<div id="sm-72890"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-72890"></script></div>
کپی کردن
468 × 120 اندازه
<div id="sm-468120"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-468120"></script></div>
کپی کردن
468 × 60 اندازه
<div id="sm-46860"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-46860"></script></div>
کپی کردن
400 × 120 اندازه
<div id="sm-400120"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-400120"></script></div>
کپی کردن
320 × 100 اندازه
<div id="sm-320100"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-320100"></script></div>
کپی کردن
320 × 50 اندازه
<div id="sm-32050"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-32050"></script></div>
کپی کردن
300 × 250 اندازه
<div id="sm-300250"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-300250"></script></div>
کپی کردن
300 × 100 اندازه
<div id="sm-300100"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-300100"></script></div>
کپی کردن
257 × 160 اندازه
<div id="sm-257160"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-257160"></script></div>
کپی کردن
130 × 400 اندازه
<div id="sm-130400"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-130400"></script></div>
کپی کردن
120 × 600 اندازه
<div id="sm-120600"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-120600"></script></div>
کپی کردن
130 × 230 اندازه
<div id="sm-130230"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-130230"></script></div>
کپی کردن
160 × 100 اندازه
<div id="sm-160100"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-160100"></script></div>
کپی کردن
250 × 250 اندازه
<div id="sm-250250"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-250250"></script></div>
کپی کردن
180 × 270 اندازه
<div id="sm-180270"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-180270"></script></div>
کپی کردن
360 × 100 اندازه
<div id="sm-360100"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-360100"></script></div>
کپی کردن
520 × 60 اندازه
<div id="sm-52060"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-52060"></script></div>
کپی کردن
631 × 72 اندازه
<div id="sm-63172"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-63172"></script></div>
کپی کردن
800 × 140 اندازه
<div id="sm-800140"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-800140"></script></div>
کپی کردن
940 × 72 اندازه
<div id="sm-94072"><a href=""><img src=""></a>
<script type="text/javascript" src="https://safarmarket.com/data/assets/js/misc/wbtu-script.min.js" id="sm-b" data-banner-id="sm-94072"></script></div>
کپی کردن